قصد ما آن است که ارتباط میان فصلنامه‌ی مطالعات ایرانی پویه با مخاطبانان از طریق نقدی قاعده‌مند برقرار شود. برای آن که مقالات این فصلنامه در معرض بازبینی و نقد قرار گیرد خوانندگان می‌توانند در محدوده‌ای بین هزار و پانصد تا دوهزار کلمه، در قالب مقاله، با بازنگری نقادانه‌ی خود وارد گفت‌وگو با فصلنامه شوند. مقالات انتقادی خوانندگان توسط شورای سردبیری ارزیابی می‌شود و منتخب آنها در فصلنامه منتشر می‌شود.
لطفا مقالات خود را به آدرس زیر ارسال کنید:
info@pooyemag.com